030 303 5 300 info@coxon.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Advocatenkantoor Coxon is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met kenmerk 69675805 en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld waarin de advocatenpraktijk voor rekening en risico van de heer mr. E.J. Coxon wordt uitgeoefend, verder te noemen: “Het Kantoor”.
2. Cliënt (verder te noemen: “de cliënt”) is de (rechts)persoon die het Kantoor opdracht geeft zijn/haar zaken voor hem/haar te behartigen als zijn/haar Opdrachtnemer c.q. adviseur, verder te noemen: “het Kantoor”. Tussen het Kantoor en de Cliënt is pas sprake van een overeenkomst van opdracht indien deze door Advocatenkantoor Coxon aanvaard is.

2. Toepasselijkheid

1. Op de tussen het Kantoor en Cliënt gesloten overeenkomst van opdracht zijn van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Coxon, hierna: de Algemene Voorwaarden. Deze zullen ook van (uitsluitende) toepassing zijn op vervolg- of aanvullende opdrachten van de Cliënt.
2. Niet alleen de Cliënt, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden jegens de Cliënt van het Kantoor een beroep doen.
3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt in de contractuele relatie tussen de Cliënt en het Kantoor uitgesloten.

3. Wijze van honorering

Het Kantoor is bereid bij acceptatie van de opdracht een aanbod te doen tot het verrichten van de werkzaamheden tegen een vast honorarium, exclusief Bijkomende Kosten. In het aanbod staan de voorwaarden die voor deze specifieke opdracht gelden. In het geval de opdracht zich niet leent voor een vast honorarium, wordt het honorarium van de advocaat bepaald op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met uurtarief van de behandelend advocaat, zoals aan Opdrachtnemer bekend gemaakt ten tijde van het verlenen van de opdracht. Het staat het Kantoor vrij om het uurtarief op 1 januari van ieder jaar te verhogen met het jaarlijkse prijsindexcijfer. Het Kantoor is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschot te verlangen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Het voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

1. De overeengekomen werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd door de Advocaat die wordt aangeduid in de overeenkomst van opdracht, met dien verstande dat (onderdelen van) de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door ondersteunend personeel dat werkzaam is bij het Kantoor. Bij de uitvoering van de werkzaamheden staat het belang van de Cliënt voorop. Het Kantoor zal handelen in overeenstemming met de voor haar/hem geldende regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. De Cliënt ontvangt van alle processtukken en inhoudelijke in- en uitgaande brieven een kopie. Processtukken worden in beginsel tijdig in concept aan de Cliënt. Belangrijke beslissingen worden steeds, tenzij dat praktisch niet goed mogelijk is, vooraf met de Cliënt besproken.
3. Het Kantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de Cliënt of diens gemachtigden, ten behoeve van wie die derden worden ingeschakeld. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de Cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
4. Het Kantoor heeft bij het aanvaarden van een opdracht het recht pas te starten met de uitvoering van haar /zijn werkzaamheden na voldoening van een in rekening gebracht voorschot. Tijdens een lopende opdracht heeft het Kantoor het recht de uitvoering van haar/zijn werkzaamheden op te schorten zolang de Cliënt in verzuim is met voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens het Kantoor.

5. Informatieplicht

1. De Cliënt is gehouden om het Kantoor alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft om haar /zijn werkzaamheden voor de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren. De Cliënt is tevens gehouden Opdrachtnemer correcte informatie te verstrekken en om al de informatie die het Kantoor opvraagt, op eerste verzoek althans tijdig en volledig te verstrekken.
2. De particuliere Cliënt is verplicht het Kantoor zelf op de hoogte te brengen van zijn/haar financiële toestand en wijzigingen daarin in verband met de mogelijkheid op een beroep op gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand (de overheid), zoals bedoeld in artikel
6 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Toevoegingen

1. Cliënt dient zelf aan het Kantoor aan te geven of zijn/haar financiële situatie (met of zonder partner) zodanig is, dat hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien de Cliënt heeft aangegeven dat hij/zij mogelijk voldoet aan de criteria van de Raad voor Rechtsbijstand om in aanmerking te komen voor een toevoeging zal de toevoeging door het Kantoor worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt op grond van de hem door de Wet op de Rechtsbijstand opgelegde criteria of de Cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja onder welke voorwaarden.
2. Als een toevoeging wordt verleend, wordt het honorarium van het Kantoor door de Raad voor Rechtsbijstand betaald, maar moet door de Cliënt wel een eigen bijdrage worden voldaan aan het Kantoor. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand conform de voor en bij de Raad voor Rechtsbijstand geldende criteria.
3. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een eenmaal verleende toevoeging intrekt of wijzigt, wordt de Cliënt aangemerkt als betalende cliënt. Cliënt verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk bekend hiermee en dit te accepteren.

7. Bijkomende kosten

1. Een Cliënt is in beginsel gehouden zelf de Bijkomende kosten te betalen. Onder Bijkomende kosten worden verstaan: griffierecht (niet met BTW belast), kosten die de deurwaarder maakt ten behoeve van het uitbrengen van de dagvaarding en het leggen van beslagen, het betekenen van dagvaardingen zelf, het betekenen van vonnissen, het opvragen van uittreksels bij de Gemeentelijke Basis Administratie, alsook de kosten verbonden aan het eventuele horen van getuigen en deskundigen, daaronder ook begrepen het honorarium voor tolken en /of vertalers, voor zover deze niet vallen onder de kosten die worden gedekt door een geldige aan Cliënt verleende toevoeging.
2. Onder Bijkomende Kosten worden ook begrepen proceskostenveroordelingen. Als een procedure wordt verloren, dan is de Cliënt degene die door de rechtbank wordt veroordeeld in de proceskosten. Dat zijn de kosten, die de wederpartij maakt aan Griffierechten en rechtskundige bijstand. Het is de Rechtbank, die bepaalt hoe hoog de proceskostenveroordeling is.
3. Indien tijdens of na afloop van een procedure andere kosten bij het Kantoor in rekening worden gebracht, die nog niet door de Cliënt zijn voldaan, is de Cliënt gehouden ook deze kosten aan het Kantoor te vergoeden.

8. Betaling, voorschotten

1. De Cliënt dient alle nota’s binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij het Kantoor schriftelijk heeft aangegeven dat een andere betalingstermijn geldt.
2. Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de op het moment van de vertraging geldende wettelijke rente verschuldigd in het geval van een particuliere Cliënt en in het geval van een zakelijke Cliënt is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. Het Kantoor is gerechtigd pas te starten met de overeengekomen werkzaamheden na voldoening door Cliënt van de door het Kantoor in rekening gebrachte voorschotten terzake honorarium dan wel de Eigen Bijdrage dan wel een voorschot voor de hiervoor genoemde Bijkomende Kosten dan wel een combinatie hiervan. Het Kantoor is gerechtigd in voorkomend geval betaling per omgaande te verlangen. In rekening gebrachte en betaalde voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de betreffende opdracht.
4. Indien Cliënt niet en/of niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, is het Kantoor gerechtigd om haar/zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.
5. Indien het Kantoor over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een Cliënt die in verzuim verkeert, is de Cliënt gehouden de kosten van buitengerechtelijke incasso te betalen.
6. De Cliënt ziet door ondertekening van de overeenkomst van opdracht af van het beroep op opschorting of verrekening.
7. Als de kosten van rechtsbijstand op derden kunnen worden verhaald, zal niet worden gewerkt op basis van de eventueel verleende toevoeging, maar vergoedt de Cliënt de door het Kantoor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van het voor de behandelend Advocaat geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en BTW.

9. Derdengelden

1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Cortet Advocaten, alwaar Advocatenkantoor Coxon terzake aan is verbonden.
2. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
3. Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bankrekening waarbij afgifte van een financiële machtiging door het kantoor kan worden verlangd. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.

10. Aansprakelijkheid

Er is alleen sprake van een beroepsfout indien sprake is van een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een daartoe bevoegde gerechtelijke instantie, hetzij de tuchtrechter hetzij de civiele rechter, hetzij allebei. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het Kantoor wordt uitgekeerd met inbegrip van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het totaal door het Kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 5.000,–. Het Kantoor is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte vervolgschade die de Cliënt lijdt ten gevolge van een beroepsfout van het Kantoor of een Advocaat in dienst van het Kantoor.

11. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt het Kantoor de intellectuele (eigendoms)rechten op al haar/zijn werk, waartoe onder meer behoren haar brieven, processtukken, adviezen, notities, artikelen en alle concepten daarvan.

12. Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur

1. Het Kantoor neemt deel aan de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtprocedure. Deze procedure houdt in dat Cliënt zijn/haar klachten eerst aan het Kantoor kenbaar maakt. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze Geschillencommissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de Cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere Cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de Cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij/ zij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is toepasselijk door en na ondertekening van de overeenkomst van opdracht.
2. Overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht. De rechtsverhouding tussen het Kantoor en de Cliënt is onderworpen aan het Nederlands recht.

13. Beëindiging van de opdracht

1. Indien de Cliënt zijn/haar verplichtingen tegenover het Kantoor dan wel door het Kantoor ingeschakelde derden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft het Kantoor het recht de met de Cliënt gesloten overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven – hieronder tevens begrepen een aangetekende mail – te ontbinden.
2. Het Kantoor is ook gerechtigd de overeenkomst van opdracht te ontbinden in het geval de Cliënt de door het Kantoor opgevraagde informatie, die deze nodig heeft om de overeenkomst van opdracht naar /zijn behoren te kunnen uitvoeren, niet en/of niet tijdig verstrekt, of informatie verschaft die niet correct en/of deugdelijk is.

3. Als het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel zich voordoet is het Kantoor alsdan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Cliënt mogelijk lijdt ten gevolge van zodanige ontbinding. De in de overeenkomst van opdracht en de Algemene Voorwaarden gemaakte afspraken omtrent vergoeding van honorarium en kosten – rente en incasso daaronder begrepen – blijven onverminderd van kracht totdat deze door het Kantoor integraal zullen zijn voldaan.
4. Het staat de Cliënt te allen tijde vrij de overeenkomst van opdracht op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Het Kantoor zal de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden in rekening brengen. Daaronder ook begrepen door derden verrichte werkzaamheden, zoals deurwaarders, tolken en zo verder. De Cliënt dient alle openstaande of nagekomen nota’s per omgaande te voldoen. Totdat alle openstaande of nagekomen nota’s door de Cliënt zijn betaald, heeft het Kantoor het recht het dossier onder zich te houden.

14. Miscellaneous

1. Alle vorderingsrechten die de Cliënt jegens het Kantoor kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
2. Het Kantoor heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Cliënt zal in een dergelijk geval de aangepaste Algemene Voorwaarden toegezonden krijgen met het verzoek deze binnen een bepaalde termijn te accepteren, bij gebreke waarvan hij / zij geacht worden deze te hebben geaccepteerd.